اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

  • مبارزه با عفونت های بیمارستانی
  • صرفه جویی و کاهش هزینه های تحمیلی به بیمار و وزارت بهداشت
  • تولید و درآمد سالم و ایجاد اشتغال مطمئن
  • تولید و درآمد افراد دانشگاهی در صنعت
  • به کارگیری افراد دانشگاهی در صنعت
  • حرکت به سوی بومی سازی کالای ایرانی و اقتصاد دانش بنیان
  • تولید کالای استاندارد و با کیفیت جهت عرضه به بازارهای بین المللی
  • نوآوری در زمینه پزشکی