اهداف  • مبارزه با عفونت های بیمارستانی

  • صرفه جویی و کاهش هزینه های تحمیلی به بیمار و وزارت بهداشت

  • تولید و درآمد سالم و ایجاد اشتغال مطمئن

  • تولید و درآمد افراد دانشگاهی در صنعت

  • به کارگیری افراد دانشگاهی در صنعت

  • حرکت به سوی بومی سازی کالای ایرانی و اقتصاد دانش بنیان

  • تولید کالای استاندارد و با کیفیت جهت عرضه به بازارهای بین المللی

  • نوآوری در زمینه پزشکی