افتخارات  • مجوز استقرار در پارک علم وفن آوری

  • استقرار در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی