همدان
بلوار فرودگاه، جنب اداره پست مرکزی


مجتمع پارک علم و فناوری استان همدان - واحد 5

اهداف شرکت:


مبارزه با عفونت های بیمارستانی


صرفه جویی و کاهش هزینه های تحمیلی به بیمار و وزارت بهداشت


تولید و درآمد سالم و ایجاد اشتغال مطمئن